1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware - využití minimální taktovací frekvence pro specifikaci výkonu procesoru.

V březnovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi byl uveřejněn článek  upozorňující na problematické vymezení HW při realizaci veřejné zakázky. Dle autorů tohoto článku, JUDr. Lenky Matochové a Mgr. Martina Čecha z odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj a IT specialisty Tomáše Novosada, je s odkazem na v článku zmíněnou výkladovou praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Krajského soudu v Brně poukazováno na nemožnost specifikace výkonu procesoru za použití minimální taktovací frekvence, která má sama o sobě diskriminační charakter, či alespoň potenciál jej mít. Článek poukazuje též na skutečnost, že zadavatel nepostupuje v souladu se zákonem ani v případě, že současně s uvedením požadavku na minimální taktovací frekvenci připustí použití jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných plnění.

V zásadě jediný případ, kdy je dle autorů článku možné požadovat minimální taktovací frekvenci procesoru, nastává v případě, že je nutné, aby poptávaný výrobek byl kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele, a uvede tedy taktovací frekvenci nikoliv za účelem vyjádření požadavku na typ nebo výrobce daného HW, ale spíše za účelem popisu stávajícího vybavení, se kterým musí být pořizované vybavení kompatibilní.

 V souvislosti s výše uvedeným je též zdůrazněno, že je třeba, aby veškeré požadavky na specifikaci výpočetní techniky byly odůvodněny a je třeba zvážit, za jakým účelem a pro jaké uživatele je daný výrobek nakupován, jelikož jiné požadavky budou odůvodněné v případě nákupu "obyčejných" počítačů na výuku na základních školách a jiné v případě nákupu vybavení do vědeckých či výzkumných zařízení.
 Závěrem se autoři článku přiklánějí k již zavedené praxi, kdy nejbezpečnějším (nikoli naprosto nezpochybnitelným) způsobem stanovení technických požadavků na výkon procesoru je využití jednoho ze standardně uznávaných benchmarků, respektive požadavku na minimální dosažené benchmarkové skóre.
 Ve smyslu uvedeného článku postupuje také ŘO OP VK při kontrolách VZ uskutečněných v rámci projektů financovaných z OP VK, příjemci finančních prostředků z OP VK by tedy měli uvedeným skutečnostem věnovat maximální pozornost, případně rovněž důkladně nastudovat newslettery vydané k danému tématu ŘO OP VK: https://www.op-vk.cz/cs/prijemce/newsletter-op-vk/
Problematice použití minimální taktovací frekvence pro specifikaci výkonu procesoru je věnován též dopis od pana Francisca MERCHAN CANTOS, ředitele, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Ref. Ares(2014)1454858 - 06/05/2014, adresovaný Řídicímu orgán OP VK,  který potvrzuje správnost přístupu Řídicího orgánu při kontrolách a posouzení způsobilosti výdajů týkajících se zadávacích řízení v případech, kdy byl  předmět zakázky definován pomocí frekvencí procesoru. Celý text dopisu je k dispozici zde: ikona souboruEN CZ letter frequency
19.6.2014 12:31:29 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load