1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Celkové výdaje projektu

Výdaje projektu, které tvoří součet všech způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu.


Celoživotní učení

Termín použit ve smyslu Memoranda o celoživotním učení, které vydala EK v listopadu 2000. EU definuje celoživotní učení jako pojem zahrnující „veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů“.


Certifikace uskutečněných výdajů

Potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců).

Cílem certifikace je získání ujištění o tom, že nastavené řídicí a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení, a že jsou při implementaci dodržovány předpisy EU a ČR vztahující se k poskytování pomoci ze strukturálních fondů. Výsledkem certifikace je zpracování žádosti o platbu platebního orgánu Evropské komisi spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a žádost o platbu. 

Cílová skupina

Skupina osob nebo organizací, na kterou jsou zaměřeny aktivity realizovaného projektu, nebo která má z realizovaných efektů projektu užitek.

Do cílové skupiny nejsou zahrnuty osoby, které se podílejí na realizaci projektu (tj. zejména realizační tým projektu). Cílové skupiny jednotlivých oblastí podpory OP VK jsou definovány v Prováděcím dokumentu OP VK. 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load