1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Další vzdělávání

Vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování počátečního vzdělávání, eventuálně vzdělávání, které navazuje na pracovní praxi, nebo slouží k získání či prohloubení kompetencí v programech neformálního vzdělávání.


De minimis

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu).

Podpora de minimis není považována za veřejnou podporu podle definice. Předpisy EU vymezují, že tyto prostředky, které sice splňují znaky veřejné podpory, avšak nedosahují stanovené maximální částky, nejsou s to, vzhledem ke své nízké hodnotě, narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy. Toto pravidlo je stanoveno v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli období tří po sobě jdoucích ročních účetních období přesáhnout částku 200 000 EUR. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Definice je stanovena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v ustanovení § 16.

Dodavatel

Dodavatel je v rámci projektů poskytovatelem služby či dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi.


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load