1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Evaluace

Proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání.

Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita projektů, naplňování cílů a indikátorů programů. Hodnocení se provádějí před zahájením programovacího období (ex ante), během něho (ad hoc, ongoing nebo souhrnné) a po něm (ex post). 

Evropská komise

Nadnárodní orgán EU nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU.


Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund)

Evrop. fond pro regionální rozvoj je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.

Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí. 

Evropský sociální fond (ESF - European Social Fund)

Evropský sociální fond je strukturální fond EU zaměřený na podporu rozvojových projektů v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů (např. rekvalifikace, sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva, vzdělávání apod.).

ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice jsou: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost a Praha - adaptabilita. 

Ex-ante financování

Způsob financování projektu, kdy příjemce obdrží od poskytovatele zálohu.

Příjemci, kteří nemají formu organizační složky státu nebo příspěvkové organizace organizační složky státu, jsou financovaní v režimu ex-ante. Úhrady způsobilých výdajů projektu probíhají formou zálohových plateb, které jsou poskytovány příjemci na základě předkládaných žádostí o platbu a prostřednictvím kterých jsou propláceny účetní doklady odrážející skutečné způsobilé výdaje projektu. 

Ex-post financování

Způsob financování projektu, kdy jsou příjemci prostředky propláceny až po vynaložení výdaje.

Příjemci, kteří mají formu organizační složky státu nebo příspěvkové organizace organizační složky státu, jsou financováni v režimu ex-post.
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load