1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Hodnocení přijatelnosti

Je jednou z fází hodnotícího procesu, kdy se hodnotí soulad projektu s vyhlášenou výzvou a platnou legislativou.


Hodnotitel

Proškolená osoba v podmínkách OP VK v konkrétní prioritní ose, která provádí věcné hodnocení předkládaných žádostí o finanční podporu.

Výsledky hodnocení hodnotitele jsou podkladem pro výběr nejkvalitnějších projektů.

Hodnotitelský modul (HoMo)

Prostřednictvím této aplikace jsou zasílány hodnotitelům/ zpravodajům IPo a GP nabídky hodnocení (anotace), návrh smlouvy, samotný projekt, hodnoticí tabulka, text výzvy včetně všech příloh a dalších náležitostí.

Postupy při zasílání materiálů a jednotlivých kroků v procesu administrace se mohou při práci s HoMo podle jednotlivých vyhlašovatelů lišit. 

Horizontální témata

Průřezové oblasti, jejichž zásady musí naplňovat všechny programy fondů EU. V programovém období jsou definována 2 horizontální témata - rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load