1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Klíčové kompetence

Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou klíčové kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání; v etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

Kompetence

a) souhrn pravomocí a odpovědností svěřených určitému pracovnímu místu či orgánu b) schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti; takto chápanou kompetencí je i ochota přijímat rozhodovací riziko, osobní iniciativa, volní vlastnosti, motivovanost atp.


Kontrola formálních náležitostí

Fáze hodnocení, která spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.


Konvergence

Konvergence neboli sbližování je první cíl politiky HSS EU v programovém období 2007-2013.

Pro financování z fondů EU v rámci cíle \" Konvergence\" jsou způsobilé regiony NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenční období. 

Křížové financování

Křížové financování je upraveno v čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Každý program je financován jen z jednoho fondu EU. Princip křížového financování však umožňuje výjimku, kdy lze doplňkovým způsobem v rámci procentuálního limitu na každou prioritní osu operačního programu financovat aktivity projektu spadající do oblasti podpory z druhého fondu.

Smyslem křížového financování je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu také některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze pro investiční projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (např. financování nákladů na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků) a to pouze za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty. 


Kurikulární reforma

Reforma průběhu studia a jeho obsahu a forem výuky.

Jedná se o vytvoření a postupné zavedení konceptu dvouúrovňového kurikulárního modelu - rámcové vzdělávací programy a na ně navazující školní vzdělávací programy. Součástí je rovněž zajištění vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků ve školství jako předpokladu realizace této reformy.

Kurikulum

Obsah školního vzdělávání.


Kvalifikace

Soustava schopností (vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností) potřebných k získání oficiálně potvrzené způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání, funkce).


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load