1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Monit7+

Informační systém, který slouží k administraci žádostí pro strukturální fondy a který využívají jednotlivé implementační jednotky.


Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledků realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU vzhledem ke stanoveným cílům.

Poskytují zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tedy že projekty dosáhly cílů, které žadatelé uvedli do svých žádostí o finanční podporu. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému odebrání poskytnuté dotace. 

Monitorovací systém Strukturálních fondů

Informační systém sloužící pro monitorování implementace programu.


Monitorovací výbor (MV)

Orgán nesoucí zodpovědnost za sledování plnění programu, jeho účinnost a správnost provádění pomoci z Evropského sociálního fondu.

Posuzuje a schvaluje zejména návrhy kritérií pro výběr projektů, předložené výroční zprávy a závěrečnou zprávu programu. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci stanovených priorit a cílů.

Dále také schvaluje návrhy na změnu OP.

MV je založen na principu partnerství a jeho členy jsou zástupci ŘO, partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, platebního a certifikačního orgánu. Zástupci EK se účastní zasedání MV v poradní funkci. Na jednání mohou být dle potřeby přizvány další osoby. 

Monitorovací zpráva (MZ)

Zprávy, prostřednictvím kterých příjemci pravidelně informují poskytovatele podpory o průběhu projektu.

 MZ popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu za určité období, resp. realizaci celého projektu.  

Monitorování

Průběžné sledování výsledků a výstupů projektů subjekty implementační struktury OP VK (např. Zprostředkujícími subjekty, Řídicím orgánem) z hlediska dosahování stanovených cílů.

Monitorování dále spočívá v předkládání pravidelných zpráv Monitorovacímu výboru o postupech při implementaci celého programu, zejména o rozsahu naplňování cílů programu.

MSC2007

Informační systém, který je určen k monitorování strukturálních fondů 2007-2013 na centrální úrovni.


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load