1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Národní orgán pro koordinaci (NOK)

Národní orgánem pro koordinaci 2007—2013 je v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, což vyplývá z usnesení vlády č. 198/2006.

NOK reprezentuje centrální metodický a koordinační orgán politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovém období 2007-2013.

Zajišťuje koordinaci všech aspektů implementačního systému ve spolupráci s MF - PCO a AO v oblasti metodického řízení finančních toků a finanční kontroly, je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity a budování absorpční kapacity. NOK je řídicím orgánem pro Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Představuje základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovém období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.

Národní veřejný zdroj

Národním veřejným zdrojem je státní rozpočet, státní finanční aktiva, státní fondy, územní rozpočty, rozpočty tuzemských veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.


Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání.

Jedná se o organizované výchovně-vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace, střediska volného času, vzdělávací agentury, nadace, kluby, kulturní zařízení a další.

Neinvestiční projekt

Projekt zaměřený na tzv. měkké aktivity jako vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb apod.

Z ESF a jeho programů jsou podporovány pouze projekty neinvestičního charakteru. 

Nepřímé náklady

Náklady, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétní aktivitě projektu.

 

Nesrovnalost

Pojem nesrovnalost je pro účely ochrany finančních zájmů Evropské komise a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

„Nesrovnalostí“ se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Hospodářským subjektem se rozumí subjekt zapojený do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o neuznatelné náklady, které nesplňují podmínky stanovené pro způsobilost, a tedy nemohou být proplaceny ze strukturálních fondů.

Tyto výdaje musejí být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele. 

NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

klasifikace územních statistických jednotek.

Tyto statistické územní jednotky Evropské unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno  počtem obyvatel a rozlohou. Jednotky NUTS jsou skladebné od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II až po NUTS V.

Česká republika je na jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: NUTS 0 a NUTS I je celá Česká republika, NUTS II jsou regiony soudržnosti (územní jednotky bez vlastní správy uměle vytvořené pro potřeby nomenklatury NUTS, v ČR tzv. sdružené kraje), NUTS III jsou kraje, NUTS IV okresy a NUTS V obce.

Pro úroveň NUTS IV se používá také označení Místní administrativní jednotka (LAU 1), pro NUTS V označení LAU 2.

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load