1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Oblast podpory

Oblast (intervence), pod kterou spadají konkrétní aktivity, na které lze žádat o finanční podporu.

Každý operační program se dělí na prioritní osy a ty se dále dělí na oblasti podpory. Jedná se o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU. Na danou oblast podpory vypisuje Řídicí orgán tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Žadatel tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory.  

Operace

Operace je definována jako projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány Řídicím orgánem nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují.


Operační program (OP)

Prioritní osy Národního strategického referenčního rámce (NSRR) jsou realizovány prostřednictvím operačních programů, které přispívají k dosažení jednotlivých specifických cílů.

Operačních programů pro období 2007-2013 je v České republice celkem 26, přičemž jsou rozděleny na tematické OP (8), regionální OP (7), Operační programy pro Prahu (2) a Operační programy pro územní spolupráci (9).

Každý operační program je zaměřený na konkrétní tematickou oblast a stanovuje strategii rozvoje (např. rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR) s uceleným souborem priorit, které mají být prováděny s podporou některého ze strukturálních fondů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je jedním z operačních programů ESF v období 2007-2013.

OP VK je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Oprávněný žadatel

Subjekt, který splňuje podmínky výzvy k předkládání projektových žádostí.


Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Školy a školská zařízení; profesní organizace zaměstnavatelů; profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové; zaměstnavatelé, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vysoké školy aj.


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load