1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Partnerství

Vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu.

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichž předkladateli jsou subjekty, kterým právní předpisy umožňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií možná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, které vznikají partnerům žadatele, kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí způsobilých výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je nezbytné uzavřít smlouvu mezi žadatelem a partnery. 

Per diems

Kumulovaná náhrada za den a noc na pracovní cestě – mimo jízdní výdaje.

Pro pracovníky zahraničních subjektů se v ČR stanovuje podle sazeb EU publikovaných na internetu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm

Platební a certifikační orgán (PCO)

Veřejný subjekt určený členským státem pro ověřování výkazů výdajů a žádostí o platby před jejich odesláním Evropské komisi.

Tento centrální orgán zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky. V ČR je to odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Realizátoři projektů s PCO přímo nekomunikují, platby dostávají prostřednictvím Řídicího orgánu, příp. Zprostředkujícího subjektu přímo ze státního rozpočtu, který projekty předfinancovává. Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly řídicího orgánu, který odpovídající platby předtím předfinancoval. 

Počáteční vzdělávání

Zahrnuje veškeré formální vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy, které probíhá před prvním vstupem na trh práce.

V rámci OP VK patří do počátečního vzdělávání vzdělávání předškolní, primární a sekundární. Vzdělávání terciární je vymezeno samostatnou prioritní osou.

Podnikající subjekt

Podnikajícím subjektem jsou obchodní společnosti (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost).

Nepodnikajícím subjektem jsou např.

- školy a školské zařízení kraje, obce, dobrovolného svazku obcí a Ministerstva školství, které jsou zřízeny jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace;

- školy a školská zařízení, které jsou zřízeny Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti jako organizační složky státu

- školy a školská zařízení, které zřizují církve a náboženské společnosti, právnické osoby a fyzické osoby jako školské právnické osoby.

V případě, že jsou školy a školská zařízení zřízeny jako právnické osoby podle obchodního zákoníku (obchodní společnosti) – poté podnikají, tzn. jsou podnikatelským subjektem.


Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS)

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS) se zaměřuje na podporu celkového harmonického rozvoje regionů v Evropské unii.

Jejím cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů. Dále podporuje vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a vysokou úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Někdy se též nazývá jako regionální politika, strukturální politika, politika soudržnosti (kohezní politika).

Pravidlo N+3/N+2

Čerpání finančních prostředků z evropských fondů se řídí pravidlem n+3/n+2, které je upraveno článkem 93, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

V souladu s tímto pravidlem je nutné každý rok programového období 2007–2013 vyčerpat určitý objem finančních prostředků z celkové alokace. Při nevyčerpání limitu v daném roce jsou finanční prostředky programu o nesplněnou část kráceny.

Pravidlo N+2 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku (do konce druhého roku po roce přijetí závazku), v případě n+3 do tří let. Pravidlo N+2 platí v České republice v období 2011-2013. Pro období 2007-2010 bylo platnosti pravidlo N+3.

Právní akt o poskytnutí podpory

Právní akt o poskytnutí peněžních prostředků úspěšnému žadateli formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele (IPo) nebo Smlouvou o realizaci grantového projektu (GP).

Rozhodnutí je vydáváno příslušným řídicím orgánem/zprostředkujícím subjektem, do jehož působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Tyto právní akty upravují vztahy mezi poskytovateli podpory z OP VK a jejich příjemci.

Rozhodnutí obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, výši dotace, časový harmonogram plnění projektu a podmínky poskytnutí a užití dotace.

Prioritní osa

Jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.


Programové období

Sedmiletý cyklus, v rámci kterého EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky.

Pro každý cyklus zpracovávají členské země vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority v souladu se základními strategickými dokumenty EU. ČR čerpala prostředky z fondů nejprve v období 2004-2006 (zkrácené období, od vstupu ČR do EU) a následně v období 2007-2013. 

Projekt

Časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP VK.

Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím ESF.

V rámci OP VK se rozlišují tyto typy projektů:

Individuální projekt (IP):

  • individuální projekt národní (IPn) – pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky a programů. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichž dopad pokrývá celé území ČR mimo hl. m. Prahy.

  • individuální projekt ostatní (IPo) – zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, které připraví kraj pro své území).


Grantový projekt (GP)

– projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na cílovou skupinu spadající do tohoto území.

Projektová žádost

Projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu.

Projektová žádost je elektronický formulář nebo se využívá kombinace elektronického formuláře a papírových příloh žádosti. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu a předložena ve stanoveném termínu v době vyhlášení výzvy. 

Projektový záměr

Projektový záměr představuje souhrn prvotních myšlenek samotného projektu, tzn. zejména vytýčení cílů, jichž chceme realizací projektu dosáhnout, definování aktivit, které směřují k dosažení stanovených cílů, atd.

Cílem projektového záměru je definovat základní vizi projektu a odhalit případná rizika, která by mohla ovlivnit jeho realizovatelnost. 

Prováděcí dokument

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navazuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl Usnesením vlády ČR č. 821 ze dne 28. června 2006 vládou ČR přijat a Usnesením vlády ČR č. 1302 ze dne 15. listopadu 2006 schválen.

Následně byl OP VK schválen dne 12. října 2007 Evropskou komisí.

Prováděcí dokument rozpracovává úroveň oblastí podpory, které v kontextu programu slouží jako nástroje pro dosažení cílů prioritních os a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejnižší úroveň operačního programu).

V úvodu dokumentu jsou uvedeny použité zkratky a pojmy, strategie, globální cíl, specifické cíle a prioritní osy. Hlavní část dokumentu tvoří kapitoly, které detailně popisují všechny základní parametry oblastí podpory v rámci OP VK.

Příjemce

Subjekt (právnická osoba), orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, který na základě předložené projektové žádosti o pomoc prostřednictvím operačního programu obdrží finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU či Fondu soudržnosti.

Příjemce odpovídá za zahájení a vlastní provedení projektu a za nakládání s prostředky. 

Příjmy projektu

Představují takové výnosy, které vznikají v bezprostřední souvislosti s realizací projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (snižují tak výši celkové podpory projektu).


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load