1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Veřejná podpora

Forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy EU.

Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná.

V EU jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (State Aid) definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES.

Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak. 

Veřejné prostředky

Pojem zahrnuje všechny peněžité zdroje, o kterých mohou orgány veřejné moci rozhodovat.

To znamená, že nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou jimi disponovat. Jedná se zejména o prostředky státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů a prostředky poskytované z fondů EU. 

Veřejný výdaj

Výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoliv podobný výdaj.

Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 

Výběrové řízení

Postup zadavatele podle Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb.,

jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

Vývoj

Systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.


Výzkum a vývoj

Systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití.


Výzkumní pracovníci

Výzkumní pracovníci tvoří nejdůležitější skupinu zaměstnanců výzkumu a vývoje a zabývají se koncepcí nebo tvorbou nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, případně takové projekty řídí.


Výzva pro předkládání projektových žádostí

Dokument určený pro potenciální žadatele vymezující podmínky pro předložení projektové žádosti.

Obsahuje informace o dané oblasti podpory, o podporovaných aktivitách a cílových skupinách. Stanovuje maxima a minima podpory na jeden projekt, vymezení oprávněných žadatelů, termín, do kdy lze předkládat žádosti a na jakou adresu, ale také informaci o způsobilých výdajích, hodnocení a výběru projektů a další. 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load