1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Zadávací řízení

Postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Průběh zadávacího řízení podléhá závazným Postupům při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK, které jsou součástí Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK. 

Zadavatel

Příjemce podpory ze strukturálních fondů EU, který během realizace projektu provádí zadávací řízení na dodávku zboží, služeb či stavebních prací, a následně podepisuje smlouvu s dodavatelem.


Základní výzkum

Experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků.


Zálohová platba

Jedná se o způsob proplácení prostředků v režimu ex-ante, tj. o předfinancování prostředků na zahájení realizace projektu.

Důvodem je snaha o zvýšení schopnosti žadatelů spolufinancovat své projekty.

Tato forma proplácení je v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, kdy příjemce obdrží „zálohovou platbu“, kterou v žádosti o platbu (je přílohou Monitorovací zprávy) vyúčtuje a požádá o dofinancování zálohy na realizaci projektu do výše, která je stanovena v právním aktu. 

Nejedná se o užití pojmu „záloha“ ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. či 250/2000 Sb.Základní principy zálohových plateb jsou popsány v metodice finančních toků pro období 2007—2013, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR.

Zaměstnatelnost

Schopnost být zaměstnán.

Souhrn kompetencí v konkrétních oblastech, vědomostí a dovedností dávajících šanci uspět na trhu práce. Zahrnuje i vůli spojenou s odolností, podnikavost a touhu uspět, důvěru ve vlastní schopnosti, vědomí nezbytnosti progresivních a odpovědných přístupů v zaměstnání. 

Zásobník projektů

Žádosti, které získaly dostatečný počet bodů, aby mohly být vybrány Výběrovou komisí, ale již na ně nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. zásobníku projektů.

Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí vybrány ve chvíli, kdy se na ně uvolní finanční prostředky např. z toho důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí od svého projektu. Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, nejpozději však do vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory. 

Zprostředkující subjekt (ZS)

Je veřejný subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídicího orgánu nebo jeho jménem provádí činnosti týkající se příjemců.

V praxi spolupracuje s předkladateli projektových žádostí, zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizaci projektů. 

Způsobilé výdaje

Výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků.

Způsobilost výdajů stanovují podmínky programu a mohou být dále specifikovány v rámci výzev k předkládání žádostí. Způsobilé výdaje jsou definovány v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load