1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyjádření ŘO OP VK k dani z úroků na projektovém účtu

Na základě rektifikace soukromého práva došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na základě které nově dochází ke zdaňování úroků na účtech poplatníků daně z příjmů právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Bližší informace je možné nalézt na stránce:  http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/upozorneni-na-novou-upravu-zdanovani-uroku-z-uctu-u-vybranych-verejne-prospesnych-poplatniku-a-svj-4741

Z pohledu pravidel OP VK je na daň z úroku pohlíženo jako na náklad toho subjektu, v jehož prospěch jsou úroky využívány. V praxi mohou nastat tyto situace:

Daňová povinnost je splněna srážkou daně z projektového účtu

  • u projektu schváleného v režimu veřejné podpory – srážková daň jde k tíži příjemce/partnera (majitele účtu), daň nebude žádným způsobem vstupovat do projektu
  • u projektu schváleného bez veřejné podpory – srážková daň je vyúčtována v neprospěch poskytovatele,  srážková daň se odečte od připsaného úroku a o „snížený úrok“ se poníží žádost o platbu

U příjemců, u nichž nebude prováděna srážka daně z úroku, se vykazování a vyúčtování úroků nemění.

Nedojde-li ze strany příjemce k odečtení daně z příjmů od připsaného úroku do data předložení závěrečné monitorovací zprávy/žádosti o platbu, má se za to, že příjemce daň uhradil z vlastních zdrojů.

UPOZORNĚNÍ:

Proplacení  daně z příjmu jako způsobilého výdaje projektu není možné, a to ani v rámci nepřímých nákladů.

25.6.2014 11:27:49 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load